Menu

Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācijas konferences „Ķīmijterapija – onkoloģijas progresa virzītāja”

10.12.2019

Rezolūcija

Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācija ir gatava aktīvi iesaistīties onkoloģijas nozares attīstībā un strādāt tā, lai tās viedoklis tiktu uzklausīts būtisku veselības politikas lēmumu pieņemšanā. Tāpēc mēs, Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācija, esam formulējuši svarīgākos virzienus onkoloģijas nozares attīstībai un sakārtošanai.

Aicinām Ministru kabinetu, Saeimu un Veselības ministriju:

Izstrādājot jauno onkoloģijas nozares attīstības plānu 2021. – 2025. gadam, ievērojami lielāku uzmanību veltīt vēža pacientu ārstēšanas pilnveidošanai. Šobrīd spēkā esošajā plānā proporcionāli liela daļa satura veltīta vēža profilaksei un sabiedrības veselībai, kam nav tiešas ietekmes uz būtiskāko onkoloģijā sasniedzamo mērķi – panākt garāku vēža pacientu dzīvildzi un uzlabot dzīves kvalitāti.
Izstrādājot jauno onkoloģijas attīstības plānu nākamajiem četriem gadiem, ņemt vērā ārstu profesionālo organizāciju, tostarp LOĶA viedokli, kas balstīts uz skaidru, pieredzē un zinātnē balstītu redzējumu par onkoloģijas nozares reālajām vajadzībām.
Jaunā onkoloģijas nozares attīstības plāna īstenošanai 2021. – 2025. gadam katrai plānotajai aktivitātei paredzēt mērķtiecīgu un reāli nodrošināmu valsts finansējumu, nepieļaujot, ka arī šis plāns, līdzīgi kā iepriekšējais, daudzās pozīcijās paliek “uz papīra”.
Jaunajā onkoplānā paredzēt līdzekļu palielinājumu jaunākajiem vēža medikamentozās ārstēšanas līdzekļiem atbilstoši reālajam vēža pacientu skaitam – mērķterapijai, imūnterapijai u.c., tuvinot to pieejamību Latvijā Eiropas Savienības valstu praksei.
Nekavējoties sākt darbu pie onkoloģisko pacientu reģistra izveides, lai nodrošinātu vēža pacientu uzskaiti, analizētu ārstēšanas rezultātu efektivitāti un kvalitāti, kas ir pamats izmaksu efektīvas ārstēšanas sistēmas izveidei.
Lai atslogotu ārstu un medicīnas māsu ikdienu no pienākumiem, kuru veikšanai nav nepieciešama medicīniskā izglītība, nodrošināt onkoloģiskajās ārstniecības iestādēs papildpersonālu onkoloģisko pacientu plūsmas koordinēšanai, informēšanai par ārstniecības procesa norisi un terapijas blaknēm, kas šobrīd aizņem nesamērīgi lielu onkolgu ķīmijterapeitu darba laiku. Tas ļautu vairāk laika veltīt pozitīvai, atbalstošai komunikācijai ar vēža pacientiem, kas ir mūsu prioritāte.
Lai kompensētu onkoloģijas nozarē nodarbinātā medicīnas personāla smagos darba apstākļus un apturētu darbinieku aizplūšanu, onkologu ķīmijterapeitu un māsu atalgojuma noteikšanā pārskatīt apmaksas tarifus ķīmijterapijas manipulācijām.

Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācijas valde:

Dr. Aija Geriņa-Bērziņa
Dr. Viktors Kozirovskis
Prof. Gunta Purkalne
Prof. Iveta Kudaba
Dr. Žanete Zvirbule