Menu

Paliatīvās aprūpes iespējas Latvijā

Informācija atjaunota 01.04.2022.

Paliatīvas aprūpes speciālista konsultācijas AMBULATORI:

Ārstniecības iestāde Kontaktinformācija
Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca Tālr.: 67069280
Adrese: Pilsoņu iela 13, Rīga
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca Tālr.: 67000610
Adrese: Hipokrāta iela 2, Rīga
Jēkabpils reģionālā slimnīca Tālr.: 62203333
Adrese: A. Pormaļa 125, Jēkabpils
Pierakstīties var, zvanot pa tālruni: 62203333 vai arī poliklīnikas reģistratūrā. Līdzi nepieciešams ņemt nosūtījumu no ģimenes ārsta un iepriekš veikto izmeklējumu un stacionēšanas rezultātus, it īpaši onkologa slēdzienu.
Liepājas reģionālā slimnīca Tālr.: 63403231
Adrese: Slimnīcas iela 25, Liepāja
Kuldīgas slimnīca Tālr.: 63374000
Adrese: Aizputes iela 22, Kuldīga

 

Paliatīvās aprūpes iespējas STACIONĀRĀ:

Piemērojama pēctecīgi citiem stacionāriem ārstniecības pakalpojumiem, ja ārstējošais ārsts, izvērtējot pacienta veselības stāvokli, uzskata par nepieciešamu pacientam sniegt šāda veida medicīnisko palīdzību. Nepieciešamības gadījumā lēmumu par paliatīvo aprūpi var pieņemt ārstu konsilijs. 

Ja ģimenes ārsts vai jebkurš cits speciālists ir izvērtējis pacienta veselības stāvokli un uzskata par nepieciešamu nosūtīt pirmreizējai vai atkārtotai veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai.

Ārstniecības iestāde Kontaktinformācija, piezīmes
Paula Stradiņa klīniskā universitātes   slimnīca Tālr.: 67069259
Adrese: Pilsoņu iela 13, RīgaPaliatīvas aprūpes nodaļā pacients var nokļūt tikai no citas P. Stradiņa KUS nodaļas,  saskaņojot vietu nodaļā. Stacionēšanas laiks – līdz 10 dienām.
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca Tālr.: 67000610
Adrese: Hipokrāta iela 2, RīgaStacionēšanas kārtība nodaļā: vispirms jāsaņem ģimenes ārsta norīkojums un tad jāpiesaka ambulatora konsultācija pie ārsta – paliatīvās aprūpes speciālista pa tālruni 67000610.Uz konsultāciju var ierasties radinieks stacionāra “Biķernieki” poliklīnikā pie paliatīvās aprūpes speciālista, līdzi ņemot izrakstus par slimības vēsturi, kā arī personu apliecinošus dokumentus. Pie paliatīvās aprūpes speciālista konsultācija jāplāno savlaicīgi, jo gaidīšanas laiks uz vietu nodaļā ir aptuveni 6 nedēļas. Par datumu, kad būs pieejama vieta nodaļā var zvanīt darba dienās no 8.30 līdz 9.30: mob. tālrunis 27899984
Daugavpils reģionālā slimnīca Tālr.: 65422419
Adrese: Vasarnīcu iela 20, DaugavpilsPaliatīvās aprūpes nodaļā pacienti iestājas ar ģimenes ārsta vai ārsta – speciālista norīkojumu.
Nodaļas vadītāja Marija Volčeka 65434314. Ir pieejami pakalpojumi arī paliatīvas aprūpes kabinetā. 
Jēkabpils reģionālā slimnīca Tālr.: 62203333
Adrese: A. Pormaļa 125, Jēkabpils Pacients ar iepriekš veikto izmeklējumu un stacionēšanās izrakstiem, it īpaši onkologa slēdzienu, vēršas pie ģimenes ārsta. Ar ģimenes ārsta nosūtījumu pacients pierakstās pie paliatīvās aprūpes speciālista uz konsultāciju pa tālr. 62203333 vai poliklīnikas reģistratūrā. Pacients var saņemt pakalpojumu katru trešdienu no plkst. 14:00 līdz 17:00.
Rēzeknes slimnīca Tālr.: 68805050
Adrese: 18. novembra iela 41, Rēzekne
Vidzemes slimnīca Tālr.: 64202603; 64202601
Adrese: Jumaras iela 195, Valmiera
Paliatīvās aprūpes nodaļā pacientus stacionē ar ģimenes ārsta vai onkologa nosūtījumu atbilstoši noteiktām diagnozēm uz laiku līdz 7 dienām.
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca Tālr.: 63624665
Adrese: Inženieru iela 60, Ventspils

Lai nodrošinātu pacientam vietu stacionārā, sākumā ir jāsazinās ar atbilstošo nodaļu.

 

Paliatīvā aprūpe MĀJĀS (arī ģimenes ārsta mājas vizītes):

Par pakalpojuma sniegšanu pacientam ir jāsazinās ar ģimenes ārstu. Pakalpojumu sniedzošo iestāžu sarakstus pēc reģioniem var atrast mājaslapā https://www.vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupe-majas 

Pirmreizēji veselības aprūpes pakalpojumus mājās var saņemt līdz 30 dienām.

Pakalpojumu sniegšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža. 

Pakalpojumu sniegšanu nodrošina darbdienās, brīvdienās un svētku dienās. 

Ja veselības aprūpe mājās ir nepieciešama ilgāk par 30 dienām, divu darbadienu laikā pirms termiņa beigām pacientam vai viņa piederīgajam jāvēršas pie ģimenes ārsta. Ģimenes ārsts izvērtēs pacienta veselības stāvokli un sniegs atzinumu par nepieciešamību turpināt sniegt attiecīgo pakalpojumu vai to pārtraukt. Papildus samaksa par ārsta mājas vizītēm nav jāveic.

Aprūpe mājās ietver:

 • medikamentu ievadīšanu;
 • ādas bojājuma aprūpi;
 • urīna ilgkatetera maiņu un aprūpi, mākslīgās atveres aprūpi, tai skaitā pacienta un viņa tuvinieku izglītošanu un apmācību par mākslīgās atveres (stomas) aprūpi, kuru vienam pacientam apmaksā ne vairāk kā piecas reizes (izņemot traheostomas, gastrostomas, nefrostomas, cistostomas aprūpi, kuru valsts apmaksā atbilstoši faktiski sniegto pakalpojumu skaitam);
 • enterālu barošanu caur zondi;
 • ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju;

Papildus ārsts var nozīmēt arī citus veselības aprūpes pakalpojumus mājās:

 • izmeklējumus un izmeklējuma rezultātā iegūto materiālu nogādāšanu laboratorijā;
 • vitālo rādītāju kontroli;
 • pacienta un viņa tuvinieku izglītošanu un apmācību par veselības veicināšanas pasākumiem un pacienta aprūpi;
 • klizmas veikšanu.

Veselības aprūpes pakalpojumus mājās sniedz sertificēta māsa vai ārsta palīgs (feldšeris).

 

Citas MĀJAS aprūpes iespējas:

SIA “Magnum Social&Medical Care” (“Rūre”) paliatīva aprūpe mājās 

 • Pakalpojums Kurzemes reģionā  – Liepājas pilsētā un Dienvidkurzemes novadā. 
 • Pretendēt uz pakalpojumu var pacienti ar ārstu konsīlija slēdzienu par paliatīvi aprūpējama pacienta statusu. 
 • Ja pacientam nav paliatīvi aprūpējama pacienta statuss,  tad pacientam, tuviniekiem vai pacienta ģimenes ārstam jāsazinās ar pilotprojekta koordinatoru – tel. 8882, koordinators līdzdarbosies pacienta nosūtīšanā uz konsīliju Liepājas reģionālajā slimnīcā.
 • www.rure.lv 

 

Hospis.lv, sociāla un medicīniska palīdzība mājās

 • Aprūpētāja pakalpojumi līdz 8 stundām dienā
 • Pakalpojumam var pieteikties Rīgā vai Pierīgā dzīvojošas personas, kurām ārstu konsīlijs, ārsts speciālists vai ģimenes ārsts ir rekomendējis hospisa aprūpi mājās
 • [email protected] 
 • tālr. 28633070, 20272888
 • www.hospiss.lv 

 

SIA “CILVĒKS”, Sociālās aprūpes centrs 

 • Aprūpes centrā tiek sniegti paliatīvas aprūpes, hospisa, aprūpes, enterālās un parenterālās barošanas pakalpojumi;
 • Pakalpojumu piesaka klients/klienta tuvinieki, sazinoties ar iestādi.
 • Adrese: Augusta Deglava iela 68, Rīga;
 • Tālr. 28 008 803, 66116501
 • [email protected] 
 • www.paliativaaprupe.lv 

 

Rīgas 1.  slimnīcas īslaicīgās sociālās aprūpes (ĪSA) nodaļa, klientu aprūpe (gan par maksu, gan valsts finansēti pakalpojumi)

Pakalpojuma piešķiršanai Rīgas sociālajā dienestā (RSD) jāiesniedz:

 • klienta vai tā likumiskā pārstāvja rakstisks iesniegums;
 • ģimenes ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli, kurā norādīts(-i) funkcionālo traucējumu veids (-i) un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību;
 • psihiatra atzinums par klienta psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām pakalpojumu saņemšanai, ja pakalpojumus vēlas saņemt klients ar garīga rakstura traucējumiem;
 • klienta un ar to kopā dzīvojošo ģimenes locekļu ienākumus apliecinoši dokumenti.

RSD lēmumu par ĪSA pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu un samaksu pieņem 10 darba dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas. RSD lemjot par ĪSA pakalpojuma maksu klientam, izvērtē klienta (klienta ģimenes) iespējas maksāt, ņemot vērā nosacījumu, ka pēc ĪSA pakalpojuma samaksas klienta (ar klientu kopā dzīvojošo personu) rīcībā esošie līdzekļi nedrīkst būt mazāki par Latvijas Republikā noteiktās minimālās algas (500,-euro) apmēru katram ģimenes loceklim. Netiek izvērtēti klienta atsevišķi dzīvojošo apgādnieku ienākumi.

Izrakstoties no Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļas klientam, kuram saskaņā ar noslēgto līgumu un RSD izsniegto lēmumu, ir jāmaksā par saņemto pakalpojumu, tiek izsniegts apmaksai rēķins par laika periodu, kurā sniegts ĪSA pakalpojums.

Ja klients saņem atteikumu ĪSA pakalpojuma piešķiršanai, vai arī ja nepieciešams ilgāks uzturēšanās laiks Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā nekā noteikumos paredzētais – līdz 60 kalendārajām dienām gada laikā, pakalpojumu iespējams saņemt par pilnu samaksu. Uzturēšanās maksa Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā par 1 diennakti ir EUR 34.00

 • Bruņinieku iela 5, Rīga
 • Nodaļas vadītāja  (429.kabinets) tālr. 67366201
 • Pirmdienās plkst. 13:00 – 15:00, ceturtdienās plkst. 11:00 – 13:00
 • Konsultācijas par organizatoriskiem jautājumiem – klientu uzņemšanas un izrakstīšanas kārtību, iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību izskatīšana, u.c.
 • www.1slimnica.lv

 

Sīkāku informāciju meklēt:

Paliatīvās aprūpes pakalpojumi pieaugušajiem

www.vmnvd.gov.lv – paliatīvā aprūpe

www.vmnvd.gov.lv – aprūpe mājās